Vereniging

Patrique

Privacyverklaring Utrechtse Roeivereniging Viking

Vastgesteld door de algemene vergadering op 10 april 2012

INLEIDING

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden. De Wbp is van toepassing op de ledenadministratie van de Utrechtse Roeivereniging "Viking". In het kader van de wet zijn wij verplicht regels op te stellen; deze regels staan in dit reglement. Iedereen in de vereniging, die gebruikt maakt van de gegevens van de ledenadministratie, is verplicht naar dit reglement te handelen.

 

Artikel 1. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De U.R.V. Viking houdt een administratie bij met persoonsgegevens van leden, oud-leden en begunstigers ten behoeve van:
a. het verzenden van informatie aan de leden, oud-leden en begunstigers;
a. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en donaties, waaronder inbegrepen
het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern
b. beheer;
c. het behandelen van geschillen;
d. het doen uitoefenen van accountants- of kascontrole;
e. het controleren in welke boten geroeid en gestuurd mag worden (behaalde examens);
b. het deelnemen aan activiteiten binnen of buiten de vereniging, zoals roeiwedstrijden,
f. roeitochten, instructie, workshops, verenigingswerk e.d.;
g. het onderhouden van contacten met oud-leden.


Artikel 2. VERWERKING VAN GEGEVENS
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, roepnaam, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het (Post)bankrekeningnummer;
b. gegevens als bedoeld onder sub a, van ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden;
c. gegevens betreffende het lidmaatschap of de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het lidmaatschap en de begunstiging, de functie binnen de vereniging en de deelname aan activiteiten;
d. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en donaties;
a. uitsluitend voor oud-leden: de onder sub a. genoemde gegevens, de periode van lidmaatschap en de roeivaardigheden.


Artikel 3. VERSTREKKING VAN GEGEVENS
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. de leden van de U.R.V. Viking of de begunstigers (alleen naam, roepnaam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en roeivaardigheden);
b. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden (alleen naam, roepnaam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e- mailadres en roeivaardigheden);
c. degenen, die leiding geven aan of belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens van leden, oud-leden en begunstigers;
d. degenen, die belast zijn met activiteiten voor de U.R.V. Viking (o.a. commissieleden, coaches) voor zover de gegevens relevant zijn voor de uitvoering van de activiteiten;
e. de Koninklijke Nederlandsche Roeibond voor het vaststellen van de door de U.R.V. Viking verschuldigde contributie, voor het vaststellen van het door de U.R.V. Viking uit te brengen stemmen in de algemene vergadering van de KNRB en om het mogelijk te maken dat leden deelnemen aan roeiwedstrijden;
f. de Koninklijke Nederlandsche Roeibond voor verstrekken van postcode, geboortedatum, geslacht en de begindatum van het lidmaatschap aan het Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport (KISS) van NOC*NSF.
In geen geval zullen gegevens verstrekt worden aan personen buiten de vereniging, sponsors of bedrijven ten behoeve van direct marketing of andere doeleinden.


Artikel 4. INZAGE EN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS
1. Een lid, een ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, een oud-lid of begunstiger heeft het recht inzage te verkrijgen in en de herkomst te vernemen van de ten aanzien van hem verwerkte persoonsgegevens.
2. Het verkrijgen van inzage gebeurt in de bestuurskamer van de U.R.V. Viking of doordat het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger om een afschrift verzoekt.
3. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger kan alleen inzage of een afschrift verkrijgen van zijn eigen persoonsgegevens of die van het minderjarige lid waarvan hij/zij ouder, verzorger of voogd is.
4. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger dient zijn verzoek tot inzage of het verkrijgen van een afschrift schriftelijk in bij het bestuur van de U.R.V. Viking. Tenzij gewichtige redenen een reden vormen om geen inzage te geven of een afschrift te verstrekken, wordt aan het verzoek binnen vier weken voldaan.

Artikel 5. WIJZIGING VAN GEGEVENS
1. Wanneer de verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kan het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
2. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger dient zijn verzoek tot wijziging van zijn persoonsgegevens schriftelijk in bij het bestuur van de U.R.V. Viking. Het verzoek bevat de voorgestelde wijzigingen.
3. Wanneer het bestuur twijfelt aan de juistheid van de door het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger verzochte wijziging(en) kan het bestuur van het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger verlangen dat deze de juistheid van de voorgestelde wijzigingen aantoont.
4. Het bestuur draagt zorg voor het aanpassen van de gegevens. Na verwerking worden de onjuiste gegevens niet langer gebruikt.


Artikel 6. BEWAARTERMIJNEN
1. De persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens zoals vermeldt in artikel 2 sub e van leden of de persoonsgegevens van begunstigers worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd.
2. De persoonsgegevens van oud-leden worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van het oud-lid of bij diens overlijden.


Artikel 7. BEVEILIGING
1. De U.R.V. Viking draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de verschillende functionarissen via een coderings- en wachtwoordbeveiliging toegang krijgen tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.


Artikel 8. GEHEIMHOUDING
Een ieder die kan kennisnemen van persoonsgegevens uit de administratie van de U.R.V. Viking is gehouden deze persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan voor het uitoefenen van zijn taak nodig is en mag deze persoonsgegevens niet aan onbevoegden en derden verstrekken.


Artikel 9. KLACHT
1. Wanneer een lid, een ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, een oud-lid of begunstiger van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij bij het bestuur van de U.R.V. Viking schriftelijk een klacht indienen.
2. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger motiveert zijn klacht en legt voor zover mogelijk bewijsstukken over.
3. Het bestuur onderzoekt de klacht. Wanneer het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger hierom verzoekt wordt hij door het bestuur gehoord. Het bestuur neemt binnen vier weken een met redenen omklede beslissing die schriftelijk aan het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger kenbaar wordt gemaakt.
4. Als het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger zich niet kan vinden in de beslissing op zijn klacht, dan kan het lid, oud-lid of de begunstiger naar de rechter gaan en een beroep doen op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt. Ook kan het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid of de begunstiger een signaal afgeven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Vaarverbod opgeheven

De Driewerf was vanmiddag op last van de politie gesloten ivm de gebeurtenissen in Utrecht. Na contact met politie is het vaarverbod opgeheven. De Driewerf is weer geopend. Er kan dus weer getraind worden.

https://viking.e-captain.nl/secure/?returl=/file.php?id=321

Viking Nieuws 5-2018 staat nu voor je klaar!

Het vijfde nummer van Viking Nieuws van 2018 staat nu digitaal voor je klaar bij de optie Viking Nieuws in de Viking Modules. VN 05-18 cover 
Even inloggen met je eigen wachtwoord - zoals ook bij ‘Boot reserveren’ of de ‘Ledenlijst’ raadplegen – en je kunt Viking Nieuws openen.

In deze editie onder andere:
Voorzittershamer van André naar Nieske

Feestelijke opening van de DRIEWERF

(Bijna) afgeronde renovatie

Een nieuw terras: Help jij mee?

Ploegpraat

Vaardigheidsproeven 2018: 78 geslaagd

Markant langs de waterkant: Dat andere Rietveldhuis aan de Kromme Rijn

KiKaRoW

Nog veel meer dat meer dan de moeite meer dan waard is te lezen

Veel leesplezier!

Met sportieve groet van de redactie

Lid worden?

Roeivereniging Viking heeft ruim 600 leden. Per jaar stromen ongeveer 100 nieuwe leden in.  Nieuwe leden zonder roei-ervaring,beginnen met een intensieve roei-instructie, die twee keer per jaar wordt georganiseerd voor maximaal 24 cursisten. Ervaren roeiers kunnen na de kennismaking voorroeien en direct lid worden. 

Direct naar de pagina Inschrijven

Lid worden met roeiervaring

Heb je al roeiervaring opgedaan bij een andere (studenten)roeivereniging, dan kun je bij Viking zonder wachttijd instromen als ervaren roeier. De commissie CLIP (Coördinatie Leden Instroom en Ploegvorming) neemt contact met je op, nodigt je uit voor een kennismakings- en introductiegesprek en stelt samen met jou een programma op maat op, waarbij we je door de benodigde basisexamens voor roeien en sturen loodsen. Viking heeft het beleid dat elke ervaren roeier (ook oud-toppers) zijn of haar kunnen moet laten zien. Ter voorbereiding krijg je een stuurles in een wherry aangeboden voor het basisexamen sturen, en als je meteen examen in de skiff wilt doen, mag je dat ook onder begeleiding oefenen. Ervaren jeugdleden die van een andere vereniging komen, volgen hun eigen traject binnen Viking. Oud-leden van Viking, die maximaal 5 jaar geleden lid-af zijn geworden, hoeven geen examen te doen.

Na het behalen van je examens kun je aansluiting zoeken bij een bestaande ploeg (zie hiervoor de Roeiploegen) of zelfstandig gaan skiffen. Omdat we ruim 30 ervaren instromers per jaar hebben, doe je tijdens het introductietraject vaak al waardevolle contacten op. En je kunt je altijd aansluiten bij de roei-instuif op woensdag- en vrijdagochtend. De werkgroep CLIP bemiddelt, indien nodig, bij het vinden van een ploeg. De ervaring leert dat, als je (daarnaast) snel actief wordt bij Viking, het op eigen kracht ook meestal wel lukt om een ploeg te vinden.

Lid worden zonder roeiervaring

Als je nog nooit geroeid hebt, krijg je een intensieve roeicursus. Voor onervaren, volwassen leden heeft Viking een instructieperiode van 16 lessen waarin je de basisbeginselen van het roeien en sturen worden bijgebracht. Twee keer per jaar, in het voorjaar (maart) en in het najaar (sept), starten 24 mensen met deze instructie. De uitnodigingen worden naar verwachting medio januari (voorjaarscursus) en mei (najaarscursus) verstuurd. Wil je je inschrijven: vul dan het inschrijfformulier in en stort de €10 administratiekosten (geen restitutie mogelijk). Ben je jonger dan 18 jaar, lees dan ook de informatie hier

Hoe leer je roeien?

In de ongeveer twee maanden durende instructieperiode krijg je elke week twee lessen: één roeiles in een C4x+ en één stuurles in een wherry. Elke les duur 1.5 – 2 uur. Als het ’s avonds lang genoeg licht is (voorjaar), roeien we op woensdagavond en een weekenddag, anders wordt er op zaterdag en zondag geroeid (najaar). In het weekend (zaterdag/zondag) roeien we van 11.15 – 13.00 uur, op woensdagavond van 18.45 – 20.30. Dit is dus een intensieve periode, waarin je echt de basis roeibeweging en stuurtechniek leert beheersen en je toewerkt naar je eerste stuur en roeiexamen. Daarnaast wordt er nog een theorieavond gewijd aan materiaalkennis en vaarregels. Als je (bijna) alle 16 instructielessen geweest bent, moet je de afsluitende examens ‘Scullen 1’ en ‘Sturen 1’ zonder problemen kunnen halen. Om het behalen van het examen te vieren, roeien we met de hele ploeg de ‘pannenkoekentocht’ naar het pannenkoekenhuis in Rhijnauwen!

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de instructieperiode bedragen 100 euro in 2018. Als je na de instructieperiode besluit om lid te worden, ontvang je een zogenaamde 'tag' voor het digitaal reserveren van boten en krijg je toegang tot het besloten gedeelte van de website van Viking. Het basisbedrag van de contributie voor 2018 voor het Vikinglidmaatschap is € 305,00 per jaar. Dat is inclusief de contributie voor de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Er zijn kortingen voor gezins-, jeugd- en juniorleden. Daarnaast is het voor U-pashouders mogelijk een deel van de contributie met de U-pas te betalen (met de standaardprocedure zoals https://upas.nl die hanteert).
URV Viking is een vereniging. Samen zorgen we dat roeiers op elk niveau en met plezier kunnen roeien. Van alle leden wordt verwacht een steentje bij te dragen, om de roeiclub draaiend te houden. Die bijdrage is minimaal 10 uur vrijwilligerswerk per jaar. Om de bijdrage zeker te stellen wordt met de contributie een borg geïnd van 80 euro. Kijk hier voor meer informatie.

Wat kun je na de eerste cursus?

Als je het examen ‘Scullen 1’ en ‘Sturen 1’ gehaald hebt, kun je met je ploeggenoten in een wherry of een tweepersoonsboot (C2x+) al zelfstandig het water op. Daarnaast wordt de instructieperiode vervolgd met de cursussen ‘boordroeien 1’ en ‘Sturen 2’ – het leren sturen in een C4x+. Voor deze vervolgcursus worden na het eerste examen eigen ploegjes gevormd en krijg je een instructeur toegewezen voor ‘Boordroeien 1’ en ‘Sturen 2’. Na deze examens kun je besluiten of je verder wilt met boordroeien of je wilt toeleggen op skiffen.  

Inschrijven

Wil je gaan roeien bij Viking? Vul dan op de pagina Inschrijven het inschrijf formulier in en verzend dat naar Viking. Je vindt dit ook in het Commissiemenu hiernaast.
Let op! Stort tegelijk met je inschrijving €10,- voor administratiekosten op IBAN: NL71 INGB 0003 9245 26 ten gunste van Utrechtse Roeivereniging Viking Ledenadministratie onder vermelding "inschrijving" en naam en email-adres of telefoonnummer van de ingeschrevene. De betaaldatum geldt als inschrijfdatum. Als je binnen een maand niet hebt betaald, vervalt je inschrijving weer. 

Je kunt eventueel ook een briefje sturen met daarin:

  • of je een onervaren of ervaren roeier bent, licht in dat laatste geval je ervaring toe
  • je naam en adres
  • je telefoonnummer en e-mailadres
  • je geboortedatum

Je schriftelijke inschrijving kun je sturen naar:

Utrechtse Roeivereniging Viking
t.a.v. Ledenadministratie
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
T 030-2890870
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Abonneren op deze RSS feed